home
logo_long

Thông tin thêm

Tài liệu

Tờ thông tin / truyền đơn

trang web

Thông tin hiện tại về vi rút Corona

Có thể được tìm thấy thông tin hiện tại về vi rút corona bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau trên trang web của Ủy viên Hội nhập của Chính phủ Liên bang: www.integrationsbeauftragte.de/ib-de/staatsministerin/corona

Tiêm chủng

Trên trang web của Hội đồng Người tị nạn Niedersachsen e.V. có các video đa ngôn ngữ với thông tin về tiêm chủng chống corona.: covid.nds-fluerat.org

Thông tin về tiêm chủng của Ủy viên Hội nhập: https://www.integrationsbeauftragte.de/ib-de/staatsministerin/corona

RKI (Viện Robert Koch) cung cấp các truyền đơn thông tin đa ngôn ngữ về tiêm chủng.

Truyền đơn (tờ rơi) giải thích về việc tiêm vắc xin COVID-19 với vắc xin mRNA (Biontech / Pfizer; Moderna): www.rki.de/DE/Content/Infekt/Impfen/Materialien/COVID-19-Aufklaerungsbogen-Tab.html 

Truyền đơn giải thích về tiêm chủng COVID-19 với vắc xin véc tơ (AstraZeneca; Johnson & Johnson): www.rki.de/DE/Content/Infekt/Impfen/Materialien/COVID-19-Vektorimpfstoff-Tab.html 

“Bản dịch được BARMER tài trợ trong phạm vi khuyến khích hoạt động tự cứu theo điều § 20 h Bộ Luật Xã hội V. Không thể dựa vào vào điều luật này đưa ra những đòi hỏi đảm bảo hoặc đòi hỏi quyền lợi đối với các công ty bảo hiểm. Deutsche Alzheimer Gesellschaft e.V. (Hội Alzheimer Đức)  chịu trách nhiệm về nội dung và trình bầy. ”

„Die Übersetzung auf Vietnamesich wird im Rahmen der Selbsthilfeförderung nach § 20 h Sozialgesetzbuch V finanziert durch die BARMER. Gewährleistungs- oder Leistungsansprüche gegenüber den Krankenkassen können daraus nicht erwachsen. Für die Inhalte und Gestaltung ist die Deutsche Alzheimer Gesellschaft e.V. verantwortlich.“